Status update park

Update 31 juli 2021

Op 7 juni, 15 juni en woensdag 23 juni waren er inloopavonden voor onze leden. Er werden diverse scenario’s gepresenteerd van de herontwikkeling van ons tennispark. Het was mooi te zien dat zoveel leden hier naar toe zijn gekomen. Ook hebben we diverse mailtjes gekregen met opmerkingen. Het was erg prettig te vernemen dat alle leden erg enthousiast zijn over de plannen! Na de vakantie hopen we verdere stappen te kunnen zetten. Heb je nog opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter Taco Homan.


Scenario’s hangen ook in het clubgebouw

Vanaf 5 juni hangen de scenario’s aan de ramen in het clubgebouw. Ook heb je ze ontvangen via de mail en de KNLTB Clubapp.

 

Geef je mening eventueel via de mail

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een inloopavond te bezoeken? Geef dan je mening via secretaris@ltsteenwijk.nl

 

Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld:

 • 8 all weather banen + verlichting
 • 2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid)
 • Uplifting van het clubgebouw
 • Eventueel overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van de naastgelegen hal).

 

Waarom herontwikkeling van het park

We willen klaar zijn voor de toekomst! Er zijn een aantal banen die sowieso gerenoveerd moeten worden. Daarnaast hebben we een hele mooie ledenstijging, een record aantal lessers en steeds meer leden die in de avond vrij willen tennissen, trainen, tossen of competitie willen spelen. Bovendien spelen we in op de populariteit van Padel.

 

Hoe verloopt dit proces?

Het proces vindt plaats door veel overleg met de gemeente, Ingenieurs bureau uit Meppel (Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid).

 

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is dat je uitgenodigd wordt voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stemmen de leden voor één scenario. De uitnodiging volgt nog. Mochten er nog vragen zijn laat het ons dan gerust weten.

Namens het bestuur,

Taco Homan Voorzitter LTC Steenwijk, voorzitter@ltcsteenwijk.nl

 


Update 2 mei 2021

De eerste maanden van 2021 is veel werk verzet is door het bestuur voor de herinrichting van het huidige park. Marc Nuyten is bereid gevonden om het proces te monitoren. Er is veel overleg met de gemeente, Ingenieurs bureau uit Meppel (Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid) voor de herontwikkeling van het park.

Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld:

 • 8 all weather banen + verlichting
 • 2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid).
 • Uplifting van het clubgebouw
 • Eventueel overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomst van de naastgelegen hal).

3 scenario’s

Inmiddels zijn er door het bestuur 3 scenario’s gekozen die momenteel door Plann Ing verder uitgewerkt worden. Naast ruimtelijke schetsen en 3D tekeningen zal ook voor elk scenario een kostenraming gemaakt worden. Deze fase verwachten we eind mei te kunnen afronden waarna de 3 scenario’s aan de leden voorgesteld worden. Dit zal zowel digitaal gebeuren alsook op het park en dan bij voorkeur met inloopavonden. De vervolgstap is het inplannen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijzondere ALV zal het bestuur de ALV vragen om een keuze te maken.

Grondruil

Er vindt dit jaar ook nog een grondruil plaats. De gemeente ruilt de gravelbanen + helft baan 6 en perken in voor de parkeerplaats (de gravelbanen en de helft van baan 6 is pachtgrond). De ingang van het tennispark wordt naar de andere kant verlegd op kosten van de gemeente (€ 34.000). LTC Steenwijk houdt het recht op parkeren op de parkeerplaats (dorpshuis en basisschool).

Nieuw: padelcommissie gezocht!

Vooruitlopend op de ontwikkelingen met betrekking tot de komst van Padel is er besloten tot het oprichten van een padelcommissie.  Padel groeit enorm hard  en wordt steeds populairder. De teller staat momenteel op 206 locaties met in totaal 473 banen. Ook in Noordoost-Nederland neemt het aantal padelbanen snel toe. Padel is een dynamische sport, gemakkelijk te leren, sociaal en geschikt voor alle leeftijden. Voor deze commissie zoeken wij leden die enthousiast en ondernemend zijn en deze nieuwe sport in onze vereniging te integreren maar ook de energie hebben deze sport in de gemeente Steenwijkerland op de kaart te zetten. Vanuit zowel het bestuur als de KNLTB zal er actief ondersteuning gegeven worden.


Update 14 maart 2021

Het bestuur heeft Plann ingenieurs, een ingenieursbureau uit Meppel, in de arm genomen om verschillende scenario’s uit te werken en door te rekenen met betrekking tot de herontwikkeling van ons park. Plann ingenieurs heeft jarenlange advieservaring in de aanleg, herinrichting en de renovaties van sportaccommodaties. De komende weken wordt er intensief gewerkt aan de scenario’s en uiteindelijk zullen we twee scenario’s tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering voorleggen.

Zoals wellicht bekend, heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor het terrein waarop momenteel  ’t PuzzelsTuk en de scouting is gevestigd. Een wens van de gemeente is om een grotere parkeervoorziening te hebben die in eigendom is van de gemeente. Hierover hebben we diverse constructieve besprekingen gehad en hebben de volgende afspraken gemaakt:

 • LTC Steenwijk ruilt het stuk grond van de parkeerplaats (925m2) tegen het achterste gedeelte van het complex dat wij in erfpacht hebben (3.340m2) en waarover we jaarlijks erfpacht betalen.
 • De gemeente herinricht en vergroot de parkeerplaats. LTC leden en bezoekers van LTC kunnen van deze parkeerplaats gebruik blijven maken.
 • De ingang van het park zal door het bovenstaande verplaatst worden. De nieuwe ingang zal komen te liggen tussen baan 3 en de kleedkamers. Hier bevindt zich momenteel reeds een ingang. Er zal een nieuw pad aangelegd worden van de parkeerplaats naar de nieuwe ingang. De gemeente zal de aanleg voor haar rekening nemen.

Tijdens de ALV zullen we dieper op dit thema ingaan.


Update 24 juni 2020

Nog altijd houden we twee opties open voor wat betreft de locatie van ons park; ofwel de huidige locatie ofwel een verhuizing naar de Groene Long.

Aangezien wij en alle betrokkenen meer tijd nodig hebben om de laatste optie serieus te onderzoeken – dit voornamelijk door diverse externe factoren – hebben we besloten klein onderhoud aan het huidige park te doen alsmede vervanging van bepaalde zaken. Enkele resultaten zijn al zichtbaar, zo hebben we in een vorige nieuwsbrief al aangehaald dat we LED verlichting hebben laten aanleggen – welke trouwens demontabel is en bij een mogelijke verhuizing meegenomen kan worden -, is het meubilair vervangen en zal op korte termijn herstelwerkzaamheden aan baan drie plaatsvinden.

Zeker met name dankzij de laatste ingreep (herstelwerkzaamheden aan baan 3) is de verwachting dat we nog minimaal 3 jaar voort kunnen zonder groot onderhoud/renovatie. Deze 3 jaar is tevens een tijdspanne die we nodig hebben om samen met de andere betrokkenen een finaal plan klaar te hebben indien we een nieuw park willen realiseren..


Update 22 november 2019

Update status park – gesprekken hervat

Na de vakantie zijn de gesprekken met alle partijen hervat en zijn ook de gesprekken geïntensiveerd. Voorlopige schetsen zijn gemaakt en besproken en dienen als basis voor de verdere uitwerking. Uiteraard is dit nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een nieuw park wordt gerealiseerd; wij houden als bestuur nog altijd alle opties open.

Mocht het al tot een verplaatsing van het park komen, dan zal er nog geruime tijd overheen gaan voordat het ook daadwerkelijk zover zal zijn. Gelet op de besluitvormingen (intern met een Algemene Ledenvergadering en extern met de gemeente en overige), procedures, aanbestedingen, bouw,….


LED verlichting

Zoals besproken houden wij twee opties open en zijn we daarom afwachtend in investeringen in het huidige park. Echter, gelet op de aanhoudende en oplopende problemen met de huidige verlichtingsinstallatie op ons park, hebben wij als bestuur de beslissing genomen om tot vervanging van de huidige gastontladingslampen over te gaan.

Hierbij heeft bij ons voorop gestaan dat het een duurzame investering moet zijn; dit houdt in dat we 1) per direct een serieuze besparing willen waardoor de terugverdientijd van de investering beperkt is en 2) bij een mogelijke verhuizing de installatie mee kan verhuizen. Daarnaast moet het uiteraard financieel draagbaar zijn.

Met de aanschaf van Lumosa ledverlichting voldoen we aan alle doelstellingen die we onszelf hebben gesteld; de directe energiebesparing is bij gelijk gebruik op 65%, de installatie kan – exclusief de bestaande palen waarop de LED armaturen worden gemonteerd – overgezet worden, de terugverdientijd (zonder indexering van de stroomprijs) is 2,9 jaar en het we kunnen het – los van mogelijke extra subsidies – volledig finanieren uit het geboekte 2019 resultaat.

De werkzaamheden zullen op 13 januari beginnen en vermoedelijk 2 dagen in beslag nemen. De banen zullen op deze dagen gesloten zijn.


Update 5 september 2019

Vlak voor het begin van de zomervakantie hebben we met diverse betrokken partijen gesproken en op basis daarvan is afgesproken, vrijblijvend, een aantal schetsen te maken van mogelijkheden waar LTC Steenwijk met minimaal 7 banen in de Groene Long ingepast kan worden. Tijdens de zomervakantie heeft dit stilgelegen en, nu de vakantie voorbij is, hebben we dit weer opgepakt en zijn de eerste schetsen gemaakt. Deze zullen binnenkort besproken worden met de andere betrokken partijen, dit staat voor medio september gepland. Afhankelijk van de uitkomst gaan we bekijken of en hoe we verder willen gaan. Wel blijft het doel op korte termijn duidelijk te hebben wat de (on)mogelijkheden zijn.


Update 17 juli 2019

Het Bestuur heeft aangegeven regelmatig een update te gegeven over de voortgang met betrekking tot het investeren op de huidige locatie of het verhuizen naar de groene long. Gelet op de drukte op ons park, met name op doordeweekse avonden en de ledenaanwas in de afgelopen weken, hebben we onze eisen met betrekking tot het minimum aantal banen aangepast bij verhuizing van het park. Gingen we eerst uit van 6 banen met een optie op 1 extra baan. Nu hebben we dit aangepast aan 7 banen en 1 baan optioneel. De gesprekken met de stakeholders zijn ook de afgelopen weken doorgegaan en zullen na de vakantie vervolgd worden.


Update 18 juni 2019

In een eerder stadium hebben we aangegeven dat het streven was om in juni 2019 meer duidelijkheid te geven over de overgebleven scenario’s en een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen om de opties voor te stellen. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is het echter eind juni en zijn we nog niet zover dat we dat kunnen. Dit betekent niet dat we in de afgelopen maanden stil hebben gestaan, integendeel, we boeken progressie en zijn overleg met alle betrokken partijen en verwachten in de komende weken meer duidelijk te hebben over de alternatieven. De komende weken zullen we diverse gesprekken hebben en gelet op de aankomende zomerperiode zullen we een bijzondere ALV niet eerder dan eind Q3, begin Q4 – mits we dan duidelijkheid kunnen geven – beleggen om zo een zo groot mogelijk aantal leden in staat te stellen aanwezig te zijn.


Update 23 mei 2019

Zoals eerder aangegeven is voor beide scenario’s een kostenplaatje gemaakt. Voor het scenario ‘investeren in het huidige park’ is het daarmee op dit moment klaar, alhoewel we nog wel onderzoeken wat LED verlichting kost aangezien de terugverdientijd erg kort is en zelfs bij een eventuele verhuizing een haalbare kaart is. Met betrekking tot het scenario ‘verhuizen’ kunnen we op dit moment niet meer informatie geven dan dat we met betrokken partijen in gesprek zijn en mogelijke locaties bespreken, hierbij zitten ook enkele interessante alternatieven bij. Het is helaas te vroeg om hier in detail op in te gaan; pas als dit concreter zou gaan worden kunnen we hier op ingaan.


Update 15 april 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur een korte update gegeven over de voortgang met betrekking tot het investeren op de huidige locatie of het verhuizen naar de groene long. Uit de reacties van de ALV werd duidelijk dat er bij de leden behoefte is om op regelmatige basis geïnformeerd te worden over de voortgang en hierin komen wij graag tegemoet.

Van de 6 scenario’s die we vorig jaar hebben gepresenteerd zijn er uiteindelijk 2 overgebleven die momenteel verder onderzocht worden. Van het eerste scenario – upgraden van het park op de huidige locatie – ligt een ruw opgezet plan klaar. Dit plan behelst het vervangen van baan 1-3, het vervangen van de verlichting (LED), een upgrade van de accommodatie naar de geldende normen inclusief verduurzaming en het verplaatsen van de ingang. Op basis van de offertes hebben we een redelijk beeld van de kosten van dit scenario en in deze verkennende fase volstaat de informatie die we hebben ingewonnen waardoor verdere gedetailleerde uitwerking momenteel niet nodig is.

Het tweede alternatieve scenario – verhuizen van het park naar de groene long – vergt veel meer tijd aangezien hier 1) meerdere partijen bij betrokken zijn en 2) we expertise van buitenaf moeten inhuren omdat de bouw van een nieuw park complex is. Momenteel zijn we in gesprek met de genoemde partijen en hebben we, met hulp van een extern adviesbureau, een goed overzicht van het kostenplaatje. Hierbij zijn we uitgegaan van een compacter en volledig verduurzaamd complex met 6 banen, inslahok en een optie tot uitbreiding. Eventuele extra opties als bijvoorbeeld padelbanen – zoals ook door de KNLTB gesuggereerd in ons meest recente gesprek – zijn vooralsnog niet meegenomen in het plan.

De komende weken gaan de gesprekken door en, afhankelijk van hoe de gesprekken vlotten, hopen we eind kwartaal twee met meer informatie te komen.

Parallel aan de gesprekken werken we aan een ledenraadpleging om in de besluitvorming de wensen van de leden mee te nemen en binnenkort zal hier meer informatie over verschaft worden.

Uiteindelijke aanbevelingen van het bestuur zullen tijdens een bijzondere ALV voorgelegd worden.