BAANREGLEMENT LTC STEENWIJK

Om alles binnen de vereniging soepel en sportief te laten verlopen zijn er onderling afspraken gemaakt die in onderstaand reglement zijn opgenomen.

BAANREGLEMENT LTC STEENWIJK

 1. Ieder lid ontvangt jaarlijks een KNLTB-wedstrijdpas.
 2. Op het park, in de hal van het clubgebouw, kunt je op het electronische afhangbord zien welke banen al dan niet beschikbaar zijn voor het tennis.
 3. Ieder lid, dat wil tennissen, is verplicht de baan persoonlijk af te hangen via het electronische afhangbord.
 4. Het afhangen van een tennisbaan kan alleen met gebruik van je eigen KNTLB-ledenpas.
 5. Per baan moeten minimaal 2 spelers gelijktijdig de baan afhangen via de KNLTB-ledenpas. Het is electronisch niet mogelijk om met 1 KNLTB-pas alvast een baan te reserveren.
 6. De speeltijd bedraagt maximaal een uur, tenzij dit wegens omstandigheden door het bestuur anders is bepaald. Indien op het moment dat de speeltijd om is, zich geen nieuwe spelers aandienen, mag men op de baan blijven spelen. Je mag echter niet opnieuw de baan electronisch afhangen.
 7. Indien alle banen bezet zijn, kan men een baan reserveren aansluitend op een baan die bezet is. Hiervoor zijn minimaal 2 KNLTB-passen nodig.
 8. Het opzettelijk foutief afhangen van een baan is niet toegestaan. Indien dit wordt aangetoond, kan betrokkene direct door een ander lid van de baan verwijderd worden.
 9. Gedurende de wachttijd, tussen afhangen en spelen, dienen de spelers op het tennispark aanwezig te zijn.
 10. Het bestuur heeft het recht (vroegtijdig) banen te reserveren voor o.a.: trainingen, competities, toernooien en tossevenementen. Voor toss is een aanvullend tossreglement. Eén baan dient altijd wel beschikbaar te blijven voor andere leden. Op de gereserveerde banen kan niet worden afgehangen. Een overzicht van deze gereserveerde banen met de daarbij behorende tijden dient in het clubhuis aanwezig te zijn.
 11. Het eerste recht op baankeuze heeft de tennistrainer voor zijn trainingen. De trainer zal dit tijdig en duidelijk aangeven. Het is mogelijk dat gedurende de training tussen de lessen door van baan of baansoort gewisseld wordt.
 12. Op banen waar training gegeven wordt, mag niet worden afgehangen (zie punt 10) tenzij het het laatste trainingsuur is, of de trainer van baan of baansoort wisselt. De trainer geeft duidelijk en tijdig aan wanneer hij van baan(soort) wisselt of wanneer de laatste les wordt gegeven.
 13. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de accommodatiecommissie m.b.t. het gebruik van de banen op te volgen. Indien in de winterperiode de netten naar beneden zijn gedraaid, is het betreden en bespelen van de banen verboden.
 14. Het bestuur heeft de bevoegdheid de speeltijd te bekorten tot drie kwartier of een half uur indien dit wenselijk is.
 15. Ook niet-leden dienen zich aan dit reglement te houden. Zij dienen een baan af te hangen met de speciale “baanverhuur-KNLTB-kaart.
 16. De leden zijn verplicht het tennispark mooi en netjes te houden. Honden dienen aangelijnd te zijn.
 17. De leden zijn verplicht de baan te betreden met de juiste tennisschoenen en sportkleding.
 18. Het bestuur is bevoegd om in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissingen te nemen.
 19. Op basis van ervaringen van het recente ingevoerde electronische afhangsysteem, heeft het bestuur het recht het baanreglement gedurende het jaar aan te passen. Het meest recente baanreglement is in het clubgebouw aanwezig.